ADOLESAN SAĞLIĞI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE I – “Adolesan Sağlığı Derneği”nin merkezi İstanbul’da olup, Teşvikiye Mah. Av. Süreyya Ağaoğlu Sok. Melek Apt. 37/3-4 Teşvikiye / İstanbul adresindedir. Derneğin kısa adı: ADSAD’dır.

MADDE II – Derneğin amacı, on – ondokuz yaş arası çocukların (adolesan) hastalıkları ve sağlığı konuları ile ilgili bilimsel sorunları incelemek, tartışmak, yayınlar yapmak, bu tip çalışmaları desteklemek ve değerlendirmektir. Adolesanların yaşam seviyesini yükseltmek için gerekli gördüğü poliklinik ve klinik hizmeti çalışmalarını yapmak ve bu amaçla poliklinik ve klinik açmak derneğin görevleri içerisindedir.

MADDE III – Amacı gerçekleştirmek için dernek şu faaliyetlerde bulunur:
a – Bilimsel toplantı, konferans, seminer, sempozyum ve kurslar düzenlemek bilimsel projeleri desteklemek, sanal ortamda etkinliklerde bulunmak,
b –Adolesanların bakım ve korunması hakkında halkın bilgisini arttıracak konferanslar düzenlemek ve yayınlar yapmak.
c – Bilimsel çalışmaların sonuçlarını kendi özel yayın organlarında yayınlamak veya yerli yabancı diğer bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanması için çabalarda bulunmak.
d –Adolesan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili sorunları incelemek için alt komisyonlar kurmak.
e – Bilim adamlarımızın adolesan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı yayınlarını takip ederek bunları derlemek ve arşivlemek.
f – Derneğin ilmi çalışmalarını yabancı memleketlerde duyurmak ve böylelikle uluslararası ilim hayatına yakından ilgi göstermek.
g – Dernekler kanununun 11. maddesine uygun olarak üyesi bulunduğu uluslararası adolesan kurumları ile kurulan ilişkilerin devamını sağlamak ve aynı zamanda, aynı kanunun 43. maddesine uygun olarak üyelerinin yurt içi ve dışındaki ilmi ve mesleki konferanslara katılmalarını kolaylaştıracak teşebbüslere geçmek ve gereğinde seçeceği delegelerle bu toplantılarda kendisini temsil ettirmek.
h – Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek amacıyla dernek adına eleman çalıştırılabilir ve taşınmaz mal edinilebilir. Adolesanlara sağlık hizmeti vermek üzere dernek poliklinik ve klinik açabilir.
i – Dernek Uluslar arası Dernek, Federasyonlara yasalara uygun biçimde üye olabilir, eşgüdümde bulunabilir.

MADDE IV – Genel kurul, yönetim kuruluna yetki vermek suretiyle İstanbul dışında uygun gördüğü şehirlerde şube açabilir. Bu şubeler Adolesan Sağlığı Derneği tüzüğüne göre çalışırlar. Şubelerin alacakları kararların dernek yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Şubenin maddi varlığı genel merkezin maddi varlığı içerisindedir. Şubenin hak ve borçları merkeze aittir.
Şube yönetim kurullarında olanlar, derneğin genel kurulunda dernek üyesi olarak katılırlar. Şube yönetimleri genel kurulda ayrıca tüzel kişilik olarak temsil edilemezler.
Şubelerin kurulması için, dernek yönetim kurulunun yetki vereceği en az üç kişi şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapar. Bu yazıda kurucuların ad-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri, tabiyeti ve ikametgahları ile şube merkezlerinin adresleri ve dernek tüzüğü ekli olmalıdır. Şube kurucuları, şubenin açılacağı yerde en az altı ay ikamet etmiş olmalıdırlar.

Her şubede:
1. Genel kurul
2. Yönetim kurulu
3. Denetleme kurulu oluşturulması
zorunludur. Bu organlar derneğin merkez organlarının seçilmesindeki esaslar dahilinde seçilebilirler.
Şube genel kurul olağan toplantılarını merkezin onayı ile, gazete ilanı vererek duyurur. Şube genel kurul olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantılarından 60 gün önce bitirmek zorundadır.
Şubeler genel merkezde yılda bir kez toplanarak program ve çalışmalar konusunda eşgüdüm sağlanır.

 

Genel kurul görev ve yetkileri:
a
– Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
b– Şube başkanını, diğer yönetim kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyelerini seçmek
c– Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
d– Şube için gerekli taşınmaz malların alınması veya taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
e– Şube çalışmalarına yön verecek prensip kararlarını almak ve yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek
f– Şube kapamak

Yönetim kurulu görev ve yetkileri:
a– Şube yönetim kurulu genel kurulca 2 yılda bir gizli oyla 3 asil 3 yedek üyeden seçilir. Şube yönetim kurulu asil üyeleri seçildikten sonra kendi aralarında toplantı yaparak 1 başkan, 1 sekreter, 1 sayman belirlemek suretiyle görev bölümü yaparlar.Yönetim kurulu başkanı arka arkaya iki dönemden fazla seçilemez, diğer yönetim kurulu üyeleri seçilebilirler.
b– Şube temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
c– Derneğin tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
d– Şube gider ve gelir hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
e– Yapılacak bilimsel toplantıları düzenlemek
f– Uygun göreceği sayıda bilimsel projeyi parasal olarak desteklemek
g– Bilim adamlarının yurtdışı etkinliklerini desteklemek
h– Her türlü faaliyeti ve hizmeti etkinliği için yasalara uygun mali kaynaklar bulmak, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak, bağış kabul etmek ve toplamak, sponsor firmaların desteğinden yararlanmak ve bunun için gerekli anlaşmaları yapmak

Denetleme kurulu görev ve yetkileri:
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olarak gizli oyla genel kurulca seçilir. Bu kurul şubenin bilimsel ve mali faaliyetlerini en az 6 ayda bir denetleyerek denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE V – Derneğin siyasetle hiçbir ilgisi yoktur ve siyasi hiçbir bildiri yayınlamaz.

MADDE VI
– Dernekler kanununa göre dernek kurma hakkına sahip Adolesan hastalıkları, Adolesan sağlığı ve terbiyesi ile ilgili her hekim,psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve öğretmen istediğinde derneğe üye olabilir.

MADDE VII
– Derneğin üyeleri:
a – Asli üye olabilmek için adayın adolesan sağlığı, hastalıkları ve terbiyesi ile uğraşması (asistanlar dahil) ve asli iki üye tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak teklif edilmesi gerekir. Kamu kuruluşlarında görevli üye adaylarının müracaatlarından önce bağlı bulundukları kurumdan gerekli izni almış olmaları şarttır.
Yönetim kurulu başvuruyu inceleyerek en geç 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu adaya yazı ile duyurur.
b – Fahri üyeler yurt içinde ve yurt dışında adolesan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili çalışmalarda bulunan ve yönetim kurulunun fahri üyelik teklifini kabul eden kişilerdir. Bunların üyelikleri genel kurulun tasvibi ile kesinleşir oy hakları yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler.
c– Türk vatandaşı olmayanlardan Türkiye’de ikametgah hakkına sahip olanlar asil üye, Türk vatandaşı olmayıp, ikametgah hakkı olmayan yabancılar fahri üye olabilirler.

MADDE VIII – Üyelikten çıkarma:
Her üye istediği zaman dernekten yazılı istifa ile ayrılabilir.
Üyelikten çıkarılma için üyenin:
a – Dernekler kanununa göre derneklere üye olma hakkının ortadan kaldırılması.
b – Dernek tüzük hükümlerine uymaması.
c – Dernek üyeliğine layık olmayan, üyelik haysiyet ve şerefini bozucu hareketlerde bulunmuş olması.
d – Üyelik aidatını 3 yıl üst üste ödememiş olması gerekir.

Bu gibi hallerde üyelikten çıkarılma kararını yönetim kurulu alır ve üyenin kaydını siler. Karara itiraz mercii genel kuruldur.

MADDE IX – Derneğin asli üyelerinin ödemek zorunluluğunda oldukları yıllık aidat tutarı her yıl genel kurulda tespit edilir. Yıllık aidat tutarı 5.000.000 TL’dir.

MADDE X
– Derneğin organları:
a – Genel Kurul
b – Yönetim Kurulu
c – Denetleme Kurulu
d – Haysiyet Divanı
e – Alt komisyonlar.

MADDE XI – Genel kurul toplantıları:
a – Olağan Toplantı: dernek genel kurulu asil üyelerden kurulu olup üç yılda bir en geç 31 Mart tarihine kadar yönetim kurulunun daveti ile toplanır.
b – Olağanüstü Toplantı: Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE XII – Genel kurula çağrı usulü:
Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıdaki usullere göre yeniden çağırılır ve mahallin en büyük mülkiye amirine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla bırakılamaz.

MADDE XIII – Toplantının yapılış usulü:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE XIV – Genel kurul görev ve yetkileri:
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a – Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
b – Dernek başkanını, diğer yönetim kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyelerini seçmek.
c – Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
d – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
e – Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f – Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hakkında karar vermek.
g – Yıllık üye aidatını saptamak. Yönetim kurulunun teklif ettiği üyelikten çıkarılmalar hakkında kesin karar vermek.
h – Dernek çalışmalarına yön verecek prensip kararlarını almak ve yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek.
i – Derneğin feshine karar vermek.
j – Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE XV – Seçimler, tüzük değişikliği ve fesih kararı gizli diğer kararlar genel kurulda salt çoğunluk ile açık oy ile alınır.

MADDE XVI – Yönetim kurulu genel kurulca 3 yılda bir gizli oyla 7 asil 5 yedek üyeden seçilir. Dernek başkanı genel kurulca ayrı olarak seçilir. Kalan 6 asıl üye ayrıca seçildikten sonra kendi aralarında toplantı yaparak 1 genel sekreter, 1 sayman ve 4 yönetim kurulu üyesi belirlemek suretiyle görev bölümü yaparlar.Yönetim kurulu başkanı arka arkaya iki dönemden fazla seçilemez, diğer yönetim kurulu üyeleri seçilebilirler.

MADDE XVII – Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b – Derneğin tüzüğünü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
c – Derneğin gider ve gelir hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d – Yapılacak bilimsel toplantıları düzenlemek.
e – Uygun göreceği sayıda bilimsel projeyi parasal olarak desteklemek,
f – Bilim adamlarının yurtdışı etkinliklerini desteklemek.
g– Her türlü faaliyeti, hizmeti ve etkinliği için yasalara uygun mali kaynaklar bulmak, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak, bağış kabul etmek ve toplamak, sponsor firmaların desteğinden yararlanmak ve bunun için gerekli anlaşmaları yapmak, amaca uygun tanıtım faaliyetlerine, ürün reklamlarına katılmak.

MADDE XVIII – Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE XIX – Yönetim kurulu akademik tatil dönemi dışında en az iki ayda bir toplanarak derneğin gerek bilimsel, gerekse idari işleri görüşür ve karar bağlar.

MADDE XX
– Denetleme kurulu teşkili ve görevleri:
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olarak gizli oyla genel kurulca seçilir. Bu kurul derneğin bilimsel ve mali faaliyetlerini en az 6 ayda bir denetleyerek denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE XXI – Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi:
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE XXII – Dernek gelirleri:
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a – Üye aidatı
b – Dernekçe yapılan yayınlardan elde edilecek kar.
c – Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, gezi, konser ve her türlü bilimsel toplantı, konferans ve kurs gibi faaliyetlerden toplanan gelirler.
d – Dernek üyelerinin özel ve tüzel kişilerin mevzuat dahilinde yapacakları her türlü bağış ve yardımlar.
e – Derneğin açacağı poliklinik ve klinik çalışmalarından elde edilecek gelirler.

MADDE XXIII
– Defter ve kayıtlar:
a – Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve aidatları bu deftere yazılır.
b – Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c – Gelen ve Giden Evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kayıt olur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.
d – Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e – Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe Kesin Hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f– İşletme hesabı defteri
g– Envanter defteri
Bu maddede sayılan bütün defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

MADDE XXIV
– Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Mahallin en büyük mülki amirliği, bu alındı belgelerini, liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz.
Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

MADDE XXV – Derneğin iç denetimi yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesiyle ilişkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşları görevlilerin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması, etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerleri gibi konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için genel kurul kararlarından geçmek suretiyle yönetmelikler ve yönergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

MADDE XXVI – Tüzükte değişiklik yapılabilmesi için ya yönetim kurulunun oybirliği ile bu isteklerini genel kurula bildirmeleri ya da asil üyelerin onda birinin müşterek imzaları ile yazılı istekte bulunmaları gereklidir. Bu durumda en çok bir ay içinde genel kurul yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Tüzük değişikliğinin kabulü için mevcut üyelerin üçte ikisinin oyu gerekir.

MADDE XXVII – Derneğin feshi:
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE XXVIII – Derneğin feshi halinde sahip bulunduğu mal ve para tamamen Kızılay Derneğine devirle terk edilir.

MADDE XXIX – Bilimsel toplantılar:
a – Derneğin başlıca faaliyetlerini teşkil eden bilimsel toplantılar yönetim kurulunun uygun gördüğü (sıklıkta) zamanlarda yapılır.
Gündem yönetim kurulu tarafından tespit olunarak üyelere zamanında yazılı olarak bildirilir. Bilimsel toplantılarda adolesan sağlığını, hastalıklarını ve terbiyesini ilgilendiren aktüel konular üzerinde konferanslar verilir. Sempozyum tertip edilir, orijinal çalışmalar ve vakalar takdim olunur, bilimsel filmler gösterilir ve bunlar üzerinde bilimsel tartışmalar yapılır.
b – Yönetim Kurulu iki yılda bir Adolesan Sağlığı Derneği Kongresini toplamak için çaba gösterir. Kongre program ve tarihi yönetim kurulu tarafından veya görevlendireceği kişilerce tespit edilir.

MADDE XXX – Dernek kendine bırakılan ödül ve bursları özel yönetmeliklerine göre dağıtır. Gereğinde jübile toplantıları tertip eder.

MADDE XXXI – Bu tüzükte yer almayan hususlar için Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu uygulanır.

MADDE XXXII– Dernek Yönetim kurulu kararı ile bankalardan ve şahıslardan borçlanabilir.

MADDE XXXIII– Derneğin Yönetim kurulu:

Başkan
Süleyman E. Akhan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Müjgan Alikaşifoğlu
Aylin Yetim Şahin
Melike Zeynep Tuğrul Aksakal
Hüseyin Dağ
Meltem Erol
Elif Küçükmotor

DERNEĞİN KURUCULARI:
Prof. Dr. Özdemir İlter
Baba adı: Mehmet Nafiz
Doğum yeri: Rüstem
Doğum tarihi: 30/06/1933
Mesleği: Doktor, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah:Adnan Saygun cad. Kelaynak sok. Tekin Günver sitesi N0=6/3 Etiler Ulus/İstanbul

Prof. Dr. Oya Ercan
Baba adı: Ejder Gülen
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 02.10.1956
Mesleği: Doktor, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah: Kaptanpaşa mah. Halit Ziya Türkkan cad. Yıldız blok No=2 D=2 Şişli/ İstanbul

Prof. Dr Sinan Berkman
Baba adı: Ahmet Tevfik
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 03.01.1947
Mesleği: Doktor, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah: Fenerbahçe mah. Bozkır sok. Milokonak apt. No=7/2 Kadiköy/ İstanbul

Prof Dr Yıldız Camcıoğlu
Baba adı: Mehmet
Doğum yeri: Gaziantep
Doğum tarihi: 01.09.1951
Mesleği: Doktor, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah: Konaklar mah. 4. Levent Armakent sitesi No=4-A D=6 Beşiktaş/İstanbul

Prof. Dr. Abidin Kayserilioğlu
Baba adı: Bahri
Doğum yeri: Karaman
Doğum tarihi: 10.05.1938
Mesleği: Doktor, Spor Hekimi
Tabiyeti: TC
İkametgah: Levent mah. Manolyalı sok. No=29 D01 Beşiktaş/ İstanbul

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
Baba adı: Hasan
Doğum yeri: Diyarbakır
Doğum tarihi: 18.5.1955
Mesleği: Doktor, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah: Çankaya mah. 144 sokak No=18/12 Konak İzmir

Prof Dr Sevim Cengiz
Baba adı: Ali İhsan
Doğum yeri: Mersin
Doğum tarihi: 28.09.1942
Mesleği: Doktor, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tabiyeti:TC
İkametgah: Gölbaşı Haymana Yolu Mogan Doktorlar Sitesi 377 No: 24 Gölbaşı ANKARA

Prof Dr Hakan Şatıroğlu
Baba adı: Muammer
Doğum yeri: Akşehir
Doğum tarihi: 23.9.1959
Mesleği: Doktor, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tabiyeti:TC
İkametgah: Fethiye sok No=4/9 Gaziosmanpaşa/ Ankara

Doç. Deniz Albayrak Kaymak
Baba adı: Hasan
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 10.03.1960
Mesleği: Psikolog
Tabiyeti: TC
İkametgah: Abbas Ağa mah Bekçi sok Sabır apt No=2/10 Beşiktaş /İstanbul

Doç. Dr. Mehmet Levent Kayaalp
Baba adı: Ali Recep Fethi
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 08.07.1957
Mesleği: Doktor, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah: Teşvikiye mah. Nişantaş Ihlamur Yolu No=67-10 Şişli/ İstanbul

Doç. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu
Baba adı: Şengül Şenol
Doğum yeri: İstanbul
Doğum tarihi: 28.08.1962
Mesleği: Doktor, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah: İhsaniye mah. Tosun Paşa sok. Hafız İbrahim Apt B Blok No=15 D018 Üsküdar/İstanbul

Doç. Dr. Süleyman Engin Akhan
Baba adı: Ömer Fevzi
Doğum yeri: Manisa
Doğum tarihi: 12.07.1966
Mesleği: Doktor, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tabiyeti: TC
İkametgah: Çakmak mah. Samanyolu cad. Atay sok. Soyak Manolya evleri B1 blok D0 3 Ümraniye/İstanbul

Dr. Ethem Erginöz
Baba adı: Mehmet Hilmi
Doğum yeri: Elbistan
Doğum tarihi: 13.06.1959
Mesleği: Doktor, Halk Sağlığı Doktoru
Tabiyeti: TC
İkametgah: Abdurrahman Nafiz Gülman mah. Turunçlu sok. Kemal Cihan sitesi B Blok 17/15 Güngören/ İstanbul

Öğr. Gör. Dr. Nuray Kambur
Baba adı: Ahmet
Doğum yeri: Konya
Doğum tarihi: 10.12.1970
Mesleği: Doktor, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Tabiyeti:TC
İkametgah: Yücetepe mah. Matara apt No=15 Çankaya/Ankara

Dr. Hacer Selma Mutlu
Baba adı: Hüseyin Vasfi
Doğum yeri: Bergama
Doğum tarihi: 01.12.1968
Mesleği: Doktor, Pratisyen hekim
Tabiyeti: TC
İkametgah: Zuhuratbaba Mah. Dr Salih Zeki Sokak No=9/1 D=23 Bakırköy İstanbul